Защита на личните данни

Информация за нас

МОТ ИНС ЕООД (Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202717629, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул. Христо Вакарелски №19, тел.: 02/862-1001 електронна поща: sales[at]mot[точка]bg.

Контактите на нашето  лице по защита на данните са: 

Александър Андонов, 0889018015

Нашето отношение към Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респективно какви са Вашите права.
Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

   Общи данни, за да Ви индивидуализираме: Трите имена, постоянен адрес

   ​​Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение: 

      Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
      - При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола
      - Писма и електроннa поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни
      - Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас и нашите специализирани контактни центрове с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги
      - Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност
      - Информация, свързана с кандидастване за кредит при наш партньор. В тези случаи действаме от тяхно име като обработващи
      - Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес, информация за Вашия браузър, демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните платформи​

Целта при обработването на Вашите данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

   Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор
      установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали
      - изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки
      - извършване на кредитна оценка чрез наш кредитен партньор
      - извършване на доставка
      изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги
      - осигуряване на комплексно обслужване чрез нашия кол център или по електронен път. Осигуряване на гаранционно обслужване
      - уведомления, свързани с нашите продукти и услуги

   Обработване на данните, небходими за изпълнение на наше нормативно задължение
      задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство
      - задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи
      - изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите
      - предоставяне на информация на съда и органите на реда

   Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие
      за директен маркетинг за наши продукти и услуги

С кого споделяме информацията Ви

Ние използваме трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, хостинг компании и търговски агенти и др

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство

Употреба на бисквитки на Сайта

Администратора не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията

Сигурност

Администратора взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

      - 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции
      - 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни
      - 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство
      - 30 дни от записа при видеонаблюдение и звукозаписване в търговските обекти
      - 2 години от звукозаписа рп телефонен разговор

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Ние няма да прехвърляме данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Администратора да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате Администратора да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  Ние осигуряваме и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо нашето дружество. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето. 

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 15.05.2018г.